16 فروردین 1399
En|

آدرس :
ساختمان شماره 1 اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان:

گرگان - خیابان شهید بهشتی/ كدپستي :13661-49138/ تلفن : 5-01732223131 / دورنگار: 01732245312

ساختمان شماره 2اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان:

گرگان - خيابان شهيد بهشتي-خيابان ملاقاتي- جنب انبار مينو-

كدپستي 94764-49166/ تلفن: 01732248720/نمابر: 01732248723
وب سایت : www.golestan.mrud.ir.ir
آدرس پست الکترونیک : info@rahGolestan.ir

كد استان گلستان:017