| 15 تیر 1399
En|

آدرس و شماره تلفن های اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

 

آدرس ساختمان شماره 1 اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان:
گرگان - خیابان شهید بهشتی/ جنب خیابان گرگانجدید 
كدپستي :13661-49138 
تلفن :   5-01732223131  
دورنگار: 01732245312

آدرس ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان:
گرگان - خيابان شهيد بهشتي-خيابان ملاقاتي- جنب انبار مينو
كدپستي :94764-49166 
تلفن: 3- 01732248720
دورنگار : 01732248723

وب سایت  www.golestan.mrud.ir.ir
آدرس پست الکترونیک   info@rahGolestan.ir   

 

مدیرکل راه و شهرسازی استان جناب آقای مهندس حسین محبوبی
شماره تلفن 1 دفتر مدیرکل
: 01732232036  - 01732224445         
شماره تلفن 2  دفتر مدیر کل: 01732243140 - 01732243160              
فکس:  01732225111                 
پست الکترونیک :        modir.kol@golestanrud.ir


رئیس اداره حراست  جناب آقای مهندس عبدالهادی کاویان
شماره تلفن
:  01732232024   
فکس:  01732227182        

      

رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی(روابط عمومی) جناب آقای حمیدرضا خراسانی
شماره تلفن
:  01732220551      
فکس:  01732220551                 
پست الکترونیک :   ertebatat@golestanrud.ir

 

معاونت های مستقر در ساختمان شماره یک

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی جناب آقای تقی باقری راد
شماره تلفن
: 01732241451      
فکس: 01732241451                
پست الکترونیک :    manabe.moavenat@golestanrud.ir

 

معاون معماری  و شهرسازی خانم مهندس سیده فرشته خلیل زاده
شماره تلفن
:  01732221001      
فکس:  01732221001               
پست الکترونیک :    shahrsazi@golestanrud.ir

 

معاون مهندسی و ساخت جناب آقای مهندس نبی الله داوودی
شماره تلفن
:  0173225594      
فکس:  01732225594                
پست الکترونیک :   mohandesi.sakht@golestanrud.ir

 


معاونت های مستقر در ساختمان شماره دو

معاون املاک و حقوقی جناب آقای مهندس محمود تيموري
شماره تلفن
:   01732222148       
فکس:    01732222148                 
پست الکترونیک :   amlak.moavenat@golestanrud.ir

 

معاون بازآفرینی شهری و مسکن جناب آقای مهندس اسدا... پناه يزدان
شماره تلفن
:  01732225140       
فکس:  01732225140                
پست الکترونیک :   bazafarini.moavenat@golestanrud.ir