27 مهر 1400
En|

تاريخچه


وزارت راه و ترابري:
در 11 فروردين ماه سال 1301 اداره کلي تحت عنوان " اداره کل طرق و شوارع " در مجموعه وزارت فوايد عامع تشکيل و ماموريت ساخت و نگهداري راههاي کشور به اين اداره کل محول گرديد .

در 27 اسفند ماه سال 1308 و بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي ملي وزارت طرق و شوارع بصورت مستقل تشکيل گرديد . تا قبل از سال 1304 هجري شمسي اعتبار مورد نياز عمليات راهسازي و راهداري از طريق اخذ حق العبور در راههاي شوسه تامين مي شد که از اين سال دريافت اين حق العبور در راهدارخانه ها ممنوع و مقرر شد از وزن غيرخالص صادرات و واردات مالياتي تحت عنوان ماليات راه دريافت شود .

در سال 1305 برنامه اي تحت عنوان پروژه پيشنهادي ساختمان طرق توسط اداره کل طرق و شوارع تدوين که مقرر گرديد طي مدت 9 ماه و با اعتباري حدود 45 ميليون تومان ساخت 17021 کيلومتر راه شوسه درجه 1 و 2 و 3 انجام شود و اين پروژه اولين برنامه ساخت راههاي شوسه ايران بوده است . در حال حاضر وزارت راه و ترابري نگهداري حدود 170000 کيلومتر آزادراه ـ بزرگراه ـ راه اصلي ـ فرعي و روستايي را بوسيله 3 اداره ستادي و 29 اداره کل راه و ترابري استاني بر عهده دارد .


وزارت آباداني و مسكن:
به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در تهيه و اجراي طرح‌هاي شهرسازي، دهسازي و طرح‌هاي آباداني،وزارت مسكن وشهرسازي در تاريخ 22/12/1342 با نام وزارت آباداني و مسكن با تشكيلات لازم براي انجام وظايف اساسي زير تاسيس گرديده است.
الف: تهيه و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي ايجاد مسكن
ب: تهيه و اجراي طرح‌هاي ساختماني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي
ج: اشتراك مساعي با شهرداري‌ها به منظور تهيه و اجراي طرح‌هاي آباداني شهرها
د: نظارت بر توسعه شهرها و اشتراك مساعي در تهيه نقشه شهر
ﻫ: اشتراك مساعي با مراجع و سازمان‌هاي مربوطه در تهيه و اجراي برنامه‌هاي ده‌سازي( بخصوص از طريق اجراي برنامه‌هاي خودياري در روستا)
و: تنظيم موازين و مشخصات فني براي طرح‌هاي تهيه مسكن و امور شهرسازي و ده‌سازي و ساختمان‌هاي دولتي
ز: تهيه و اجراي طرح‌هاي ساختماني كه براي آنها سازمان مجهز دولتي وجود ندارد
لازم به ذكر است به موجب قانون عمران و نوسازي روستاها و انحلال وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي مصوب سال، 1350، اجراي طرح‌هاي بهسازي محيط، ساختن راه‌هاي روستايي، احداث ساختمان مسكوني و تأسيسات عمومي در روستاها از وظايف مسكن و شهرسازي منتزع و به وزارت تعاون و امور روستاها - كه بعدها وزارت كشاورزي ناميده شد- محول گرديد؛ ضمناً مفاد بندهاي "هـ - و" مذكور به موجب قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي به اين وزارتخانه محول شد.


اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
در تاريخ 31 خرداد 1390وزارت راه وشهرسازي با راي مجلس شوراي اسلامي وسپس تاييد شوراي نگهبان از ادغام دو وزارتخانه راه وترابري و مسكن وشهرسازي تشكيل و مقرر گرديد همه امكانات ،تعهدات،اعتبارات،نيروي انساني واموال منقول وغير منقول دو وزارتخانه ياد شده به وزارت راه وشهرسازي منتقل گردد.
اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان نيز، طي حكمي از سوي وزير راه و شهرسازي وقت پس از ادغام اداره كل راه و ترابري و سازمان مسكن و شهرسازي در سال 91 آغاز به كار كرد.