شنبه، 2 مرداد 1400
En|

ارتباط با بازرسین سلامت اداری

شماره تلفن تماس با بازرسین سلامت اداری دستگاه (بازرسین مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری) جهت رسیدگی به موضوعات رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و سایر موارد مرتبط به شرح زیر می باشد:
تلفن مستقیم: 32252622-017
تلفن سازمان:(داخلی - 123) 32248722-017   (داخلی 315-323) 32223131- 017
موارد مرتبط با مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری
الف) شرح مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری
ب) دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری