01 مهر 1400

 

مهندس حسين محبوبي 

مدير كل راه و شهرسازي استان گلستان

مدرك تحصيلي: كارشناسي عمران ، كارشناسي ارشد مديريت دولتي

 

سوابق اجرايي :
حدود 20 سال سابقه خدمت در كسوت : رئيس اداره شهرستان ، معاونت راهداري اداره كل راه و ترابري سابق ، رئيس اداره مديريت بحران اداره كل راه و شهرسازي استان ، مدير حراست و مشاور مدير كل در اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان.
در حوزه مديركل علاوه بر وظايف مديريت، سازماندهي، هماهنگي و كنترل، انجام وظايفي به شرح زير صورت مي پذيرد:
1- راهبري امور مربوط به ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات به منظور بهبود عملكرد براساس ضوابط و مقررات با هماهنگي دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارتخانه
2- راهبري امور واحدهاي شهرستاني تحت پوشش اداره كل راه و شهرسازي
3- راهبري امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات و از طريق هماهنگي با مركز حراست وزارتخانه
4- همكاري با حوزه ستادي در انجام امور مربوطه به گزينش نيروي انساني اداره كل براساس ضوابط و مقررات
5- راهبري امور روابط عمومي اداره كل استان
6- راهبري امور كتابخانه و تجهيز آن براساس نيازهاي اداره كل
7- نظارت بر نحوه تحقق برنامه ها در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي ابلاغ شده
8- نظارت بر امر تهيه و تنظيم بودجه سالانه در چارچوب ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه با همكاري واحدهاي ذيربط
9- نظارت بر امور مربوط به آمار و فن آوري اطلاعات براساس اهداف، برنامه ها و خط مشي هاي وزارتخانه
10- نظارت بر امور مربوط به كنترل روند پيشرفت طرح ها و پروژه ها
11- راهبري امور مرتبط با طرح هاي بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي شهري
12- راهبري امور مديريت بحران و پدافند غيرعامل اداره كل استان براساس اهداف، برنامه ها و خط مشي هاي وزارتخانه
13- اتخاذ راهبردهاي لازم در راستاي اهداف و ماموريت هاي تعيين شده
14- دبيري كميسيون هاي ماده 5 و كارگروه هاي تخصصي مسكن و شهرسازي
15- شركت در كميسيون ها، كميته ها، شوراها و جلسات مربوط حسب قوانين، آئين نامه هاي موضوعه و وظايف محوله