جمعه، 9 خرداد 1399
En|

رئيس اداره: پرويز مهماندوست 
مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مديريت اجرايي
سابقه خدمت: بيش از 27 سال
آدرس: ابتداي ورودي شهر بندر تركمن از سمت بندرگز - اداره راه و شهرسازي 
تلفن: 01734422221 / فاكس: 01734427771