| 12 تیر 1399
En|

رئيس اداره: مریم نظری کتولی
مدرك تحصيلي:  كارشناسي ارشد مهندسی شهرسازی
سابقه خدمت: حدود 5سال
آدرس: علي آباد كتول- كمربندي داخل شهر- اداره راه و شهرسازي
تلفن: 2- 01734221701/ فاكس: 01734224031