21 فروردین 1399
En|

 سرپرست اداره: محمد سراواني  
مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد شهرسازي
سابقه خدمت: بيش از 11 سال
آدرس: كلاله- بلوار شهيد مدني- فلكه بسيج- سمت چپ – انتهاي خيابان- اداره راه و شهرسازي
تلفن: 01735442705 /فاكس: 01735442705