08 بهمن 1398
En | 

میز خدمت معماری و شهرسازی (نظام مهندسی)

(جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

(جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

(جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

(جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

(جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

(جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

زیرخدمت ها :

صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی  

     (جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی و تجربی 

   (جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی ، تجربی

    (جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)

    (جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی(صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)

    (جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی(شخص حقوقی)

    (جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و تجربی

   (جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی، کاردانی و تجربی

    (جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"

   (جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "طراح و ناظر"

   (جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی(شخص حقوقی)

   (جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

زیرخدمت ها:

تهیه طرح های کالبدی منطقه ای

(جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

 

تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه

(جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

زیرخدمت ها:

تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع شهري

(جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

 

تهيه طرح‌هاي تفصيلي شهري

(جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

 

تهيه طرح‌هاي طراحي شهري

(جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

 

تهيه طرح‌هاي مجموعه شهري

(جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

(جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

(جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

(جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)

(جزئیات خدمت)      ( شناسنامه خدمت)