27 مهر 1400
En|
Loading
 • پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع

 • خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک موردنیاز برای ارائه خدمات
  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
  نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
  بموقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادات شما
  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواستها
  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"
  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات بصورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه
  ارائه چندباره اطلاعات یا اطلاعات تکراری به بخش های مختلف
  احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده