| 15 تیر 1399
En|

سرپرست اداره: امان محمد باشقره
مدرك تحصيلي: كارشناسي عمران
سابقه خدمت: بيش از 15 سال
آدرس: آزادشهر- خيابان شهيد بهشتي- جنب شهرداري- اداره راه و شهرسازي
تلفن: 01735735518 /فاكس: 01735735519