27 مهر 1400
En|

 

سرپرست اداره : مسعود جعفر زاده رزمی
مدرك تحصيلي:  كارشناسي ارشد عمران
سابقه خدمت: بيش از 15 سال
آدرس:  آزادشهر- خيابان شهيد بهشتی- جنب شهرداری

تلفن: 01735735518 /فاكس: 01735735519