| 31 شهریور 1399
En|

 

سرپرست اداره : امان محمد باشقره
مدرك تحصيلي:  كارشناسي عمران
سابقه خدمت: بيش از 15 سال
آدرس:  آزادشهر- خيابان شهيد بهشتی- جنب شهرداری

تلفن: 01735735518 /فاكس: 01735735519