| 08 آذر 1399
En|

 

رئيس اداره: پرويز مهماندوست
مدرك تحصيلي:  كارشناسی ارشد مديريت اجرايی
سابقه خدمت: بيش از 27 سال
آدرس: ابتداي شهر بندر تركمن از سمت بندرگز - اداره راه و شهرسازی

تلفن: 01734422221 / فاكس: 01734427771