شنبه، 2 مرداد 1400
En|

 

 

رئيس اداره: عبدالهادی کاویان
مدرك تحصيلي:  كارشناسی ارشد عمران
سابقه خدمت: بيش از 29سال
آدرس: ابتداي شهر بندر تركمن از سمت بندرگز - اداره راه و شهرسازی

تلفن: 01734422221 / فاكس: 01734427771