27 مهر 1400
En|

 

رئيس اداره: مریم نظری کتولی
مدرك تحصيلي:  كارشناسي ارشد مهندسی شهرسازی
سابقه خدمت: بیش از  5سال
آدرس: علي آباد كتول- كمربندي داخل شهر- اداره راه و شهرسازي

تلفن: 2- 01734221701/ فاكس: 01734224031