شنبه، 2 مرداد 1400
En|

 

سرپرست اداره: محمد سراوانی
مدرك تحصيلي:  كارشناسي ارشد شهرسازی
سابقه خدمت: بيش از 11 سال
آدرس: كلاله- بلوار شهيد مدني- فلكه بسيج- سمت چپ – انتهاي خيابان

تلفن: 01735442705 / فاكس: 01735442705