01 مهر 1400

رییس اداره : اسماعيل گرزين

مدرك تحصيلي: كارشناسي عمران

سابقه خدمت: بيش از 25سال

آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان

تلفن: 32241761

شرح وظايف اداره مديريت بحران و پدافند غيرعامل

 • پيگيري اجراي مصوبات شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و كارگروه حمل ونقل ، شريانهاي حياتي ، بلاياي جوي و طوفان سازمان مديريت بحران كشور .
 • تهيه برنامه هاي لازم براي پشگيري از بحران و ايجاد آمادگي جهت مواجهه با حوادث احتمالي.
 • هماهنگي با ستاد وزارت متبوع در اجراي برنامه هاي مربوط به مديريت بحران و پدافند غير عامل.
 • همكاري در زمينه تهيه طرح جامع خطر پذيري بخش حمل ونقل ، شريانهاي حياتي ، بلاياي جوي و طوفان ، تأمين مسكن و مخاطرات زلزله ، لغزش لايه هاي زمين ، ابنيه ، ساختمان و شهرسازي در سطح استان با هماهنگي ساير دستگاهها .
 • پيگيري و نظارت بر انجام مطالعات و رعايت اصول پدافند غير عامل در تأسيسات حياتي و حساس و مهم موجود و در دست مطالعه و ساخت با رعايت اصل هزينه – درآمد و مشاركت در تصويب طرحهاي تهيه شده .
 • برآورد اعتبارات مورد نياز اجراي طرحهاي پدافند غير عامل استان و پيشنهاد به كميته پدافند
  غير عامل ستاد .
 • انجام وظايف مربوط به مراحل پيش بيني و پيشگيري ، آمادگي ، مقابله و بازسازي و بازتواني ابلاغ شده از سوي مراجع ذيربط .
 • تهيه و پيشنهاد خط مشي هاي اجرايي مورد نياز مراحل مختلف مديريت بحران جهت طرح در كارگروهاي ذيربط.
 • جمع آوري و جمع بندي اطلاعات مربوط به خسارات وارده به بخش راه و شهرسازي در سطح استان پس از وقوع حوادث و تشكيل كارگروه تخصصي ارزيابي خسارات در اداره كل .
 • راه اندازي و به روز رساني سامانه مديريت بحران بخش راه و شهرسازي در سطح اداره كل .

رییس اداره: سیده بهاره مقتدایی
مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد کامپیوتر
سابقه خدمت: بیش از 14سال
آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
تلفن: 01732220551

 شرح وظايف اداره ارتباطات واطلاع رساني

 • مديريت وكنترل پايگاه اطلاع رساني اداره كل .
 • مديريت و سازماندهي سيستم تلفن گوياي اداره كل .
 • ساماندهي وبرگزاري جلسات ملاقات مردمي مدير كل .
 • تهيه وتدوين برنامه سالانه اطلاع رساني وتبليغي اداره كل .
 • اجراي برنامه هاي خبري ،‌ تبليغاتي ، انتشاراتي و مطالعاتي اداره كل استان از طريق :

الف- تهيه و تدوين اخبار ، بيانيه ،‌ اطلاعيه ،‌ آگهي و پيامهاي اداره كل و اقدام به انعكاس آن در رسانه هاي گروهي

ب - ساماندهي برنامه‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و چاپ وتهيه اقلام تبليغاتي.

ج- انتشار نشريات اداري و موردي در اداره كل ،‌ تهيه فيلم ،‌ اسلايد و عكس از فعاليتهاي اداره كل .

د- افكار سنجي در سطح استان به منظور آشنائي با افكار و عقايد آحاد مردم در خصوص نحوه عملكرد اداره‌كل.

 • رسيدگي و پاسخگوئي به نامه هاي مردمي .
 • برنامه ريزي و همكاري در جهت برگزاري كنفرانسها ، سمينارها ، نمايشگاههاي فني و تخصصي ،‌ جشنواره‌ها ،‌ مصاحبه ها و بازديدهاي استاني در رابطه با وظائف اداره كل .
 • برنامه ريزي و تشكيل ستادهاي ويژه برگزاري مراسم و مناسبتهاي ملي و مذهبي در اداره كل .
 • اداره امور كتابخانه اداره كل و تجهيز آن .
 • عضويت و شركت فعال در شوراها ، مجامع و ستادهاي هماهنگي مرتبط با روابط عمومي .
 • تدوين و اجراي برنامه هاي فرهنگي ويژه كاركنان اداره كل .
 • هماهنگي و برقراري ارتباط مستمر و مستقيم با مركز ارتباطات و اطلاع رساني ستاد وزارت متبوع.

رئیس اداره : مهدی خاکی
مدرك تحصيلي:کارشناسی مهندسی عمران،کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
سابقه خدمت: بيش از 23سال
آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
تلفن:

 

شرح وظايف اداره پیمان و رسیدگی و قرارداد ها

جمع بندي اطلاعات لازم درباره شرايط و وضعيت پيمانكاران و مشاوران و مشخصات آنان بر اساس مقررات و ضوابط و همچنين آگاهي از معيارها و ضوابط حاكم بر عقد قراردادهاي مربوطه.

2-بررسي طرحهاي زمان بندي شده و نقشه ها و انجام امور مربوط به تشريفات مناقصه و عقد پيمان با پيمانكاران براساس اصول و ضوابط حاكم و رعايت قوانين و مقررات مربوط.

3-صدور دستور شروع كار پيمانكاران و نظارت بر پيشرفت كار آنان طبق برنامه زمانبندي شده .

4- تنظيم فرم قراردادهاي نمونه و كاربرد آنها در زمان عقد قراردادهاي مورد نياز.

5-بررسي و تأييد صورت وضعيت ، مابه التفاوت و تعديل قطعي موقت و قطعي از طرف مشاوران و پيمانكاران و تطبيق آنها با مفاد پيمانها و در صورت لزوم اظهار نظر پيرامون آنها .

6-شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي و تهيه حكم كميسيون.

7-رسيدگي به مسائل و مشكلات پيمانكاران در رابطه با چگونگي اجراي مفاد قراردادها و فراهم نمودن مقدمات نسخ پيمان طبق مفاد قرارداد و با همكاري امور حقوقي.

8-ارزشيابي عملكرد مشاوران و پيمانكاران در مقاطع مياني و پاياني كار و گزارش عملكرد به مراجع صدور صلاحيت .

9-اعلام نتايج ارزشيابي فعاليت پيمانكاران به مبادي ذيربط.

10-رسيدگي به تأخيرهاي پيمانكاران و خلع يد يا خاتمه دادن پيمان طبق مقررات.

11-تهيه آمار و گزارشهاي مستمر و ادواري پيرامون تنوع و حجم فيزيكي و مالي پيمانهاي منعقده در سطح استان.

12-حفظ و نگهداري اسناد ، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي طبق اصول فني .

13-بررسي اسناد مناقصه به منظور تطبيق آن با آخرين بخشنامه ها و دستور العمل ها.

سرپرست اداره: سید محمد شریفی
مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مدیریت دولتی
سابقه خدمت: بيش از 32سال
آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
تلفن: 01732252623

شرح وظايف اداره برنامه و بودجه

 • تعيين و پيشنهاد اولويت برنامه هاي اداره كل استان در چارچوب سياستها و خط مشي هاي ابلاغ شده.
 • بررسي امكانات و سياستهاي كلي اقتصادي استان و برنامه هاي توسعه به منظور تنظيم برنامه براي ايجاد و توسعه راههاي ارتباطي ،‌ توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در منطقه.
 • تهيه و پيشنهاد برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت با همكاري واحدهاي تابعه و حوزه مركزي در چارچوب سياستها و خط مشي هاي وزارتخانه و انجام هماهنگيهاي لازم با ارگانهاي برنامه ريزي استان.
 • تلفیق برنامه هاي محوله به اداره كل استان و تدوين و تنظيم آنها براساس خط مشي‌هاي تعيين شده و با توجه به امكانات موجود استان.
 • كنترل روند پيشرفت برنامه ها و فعاليت ها و تهيه گزارش هاي لازم .
 • شركت در شوراي برنامه ريزي امور زير بنايي استان.
 • جمع آوري و تنظيم و تحليل آمار و اطلاعات مورد نياز واحدها ي تابعه به منظور انجام برنامه ريزي هاي لازم.
 • تهيه و تنظيم موافقت نامه هاي مربوطه .
 • تهيه و تنظيم گزارش پيش بيني اعتبارات مورد نياز در چهارچوب برنامه هاي اجرايي تدوين شده.
 • انجام امور مربوط به تنظیم و مبادله موافقت نامه ها با مراجع ذيربط و اخذ ابلاغ اعتبارات رديف بودجه.
 • تهيه و تنظيم بودجه هاي جاري و عمراني با هماهنگي ساير واحدهاي اداره كل استان و ارائه به مراجع ذيربط.
 • پيگيري موافقت نامه ها و شركت در جلسات رسيدگي به پيشرفت طرحهاي عمراني و جذب اعتبارات و تجهيز منابع مربوط .
 • تهيه لايحه بودجه سال آينده و مقايسه آن با قوانين سنواتي.
 • پيگيري و اجراي شاخصهاي مصوب سرمايه گذاري در حوزه فعاليت راه، مسكن و شهرسازي، شامل شاخصهاي اولويت­بندي طرح­هاي سرمايه­گذاري، روشهاي بهينه تأمين مالي، واگذاري طرح ها و انتخاب متقاضي برتر، تنظيم مستندات و قراردادهاي سرمايه گذاري و نظارتي.
 • بررسي و برنامه ريزي در تأمين مالي و احداث طرح­هاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي.
 • احصاء و شناسايي پروژه­هاي سرمايه­گذاري در امور حمل و نقل و مسكن و شهرسازي.
 • شناسايي منابع مالي مورد نياز و ايجاد زمينه نحوه جذب آن­ها و تهيه بانكهاي اطلاعاتي در سامانه مرتبط.
 • برقراري ارتباط مستمر با بانك­ها و مؤسسات مالي، اعتباري و سرمايه گذاري، به منظور تجهيز و تأمين منابع مالي مورد نياز.
 • انجام مذاكره اوليه براي شناسايي تأمين كنندگان منابع مالي طرح­ها و پيگيري اجراي آن­ها.
 • برگزاري همايش­ها، سمينارها و نشستهاي تخصصي داخلي به منظور معرفي فرصت­هاي سرمايه گذاري وزارت متبوع در سطح استان .
 • استفاده از ظرفيتهاي بازار سرمايه و شركت­هاي فعال درمنطقه براي تأمين مالي پروژه­هاي حوزه راه و شهرسازي.
 • همكاري با ادارات كل استاني شركت­ها و سازمان­هاي تابعه وزارت متبوع در فرآيند مذاكرات سرمايه گذاري و تجهيز منابع طرحها.
 • پيشنهاد طرح­هاي جديد سرمايه گذاري مبتني بر شناسايي قابليت­هاي موجود در مناطق مختلف استان با هدف ايجاد توسعه متوازن.
 • مديريت بهينه دارايي­هاي موجود در ادارات كل راه و شهرسازي با هدف بهره­گيري از ظرفيت هاي حوزه راه، مسكن و شهرسازي براي توسعه ظرفيت­هاي سرمايه گذاري در حوزه وظايف مربوطه.
 • برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور شناسايي ، جذب و هدايت سرمايه هاي موجود در استان جهت احداث و توسعه طرح­هاي مصوب.

 مدير: هادی خادملو
مدرك تحصيلي: كارشناسي علوم اجتماعی
سابقه خدمت: بيش از 15سال
آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
تلفن: 01732232024

 

شرح وظايف مديريت حراست

 

- راهبري امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات و از طريق هماهنگي با مركزحراست وزارتخانه .

رییس اداره: عصمت سادات بني هاشم

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

سابقه خدمت: 13سال

آدرس: گرگان-خيابان شهيد بهشتي-ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان

تلفن:32221422

شرح وظايف اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات

 • گرد آوری و تلفيق آمار و اطلاعات واصله از واحدهاي مختلف و ارائه به مبادي ذيربط.
 • تدوين آمار و گزارشهاي ادواري از عملكرد اداره كل و ارائه به مبادي ذيربط.
 • انجام كليه فعاليت هاي دبيرخانه اي ستادآمار و تلفيق برنامه و ارائه گزارشهاي لازم به حوزه ستادي وزارتخانه و ساير مراجع ذيربط.
 • تهيه و تدوين گزارشهاي تلفيقي و تحليلي ادواري از فعاليتهاي انجام شده در استان و ارائه آن به مبادي ذيربط.
 • كنترل چگونگي اجراي طرحها و پروژه‌هاي محوله به پيمانكاران و حصول اطمينان از رعايت معيارها و ضوابط ابلاغ شده در اجراي كار .
 • كنترل مقادير پيش بيني شده در سيستم كنترل پروژه ، استخراج اطلاعات مربوط به پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها و تنظيم و ارائه گزارشهاي تحليلي لازم به مدير كل استان .
 • انجام وظايف محوله براي اجراي برنامه جامع تحقق اهداف دولت الكترونيك در استان.
 • راهبري نظام ها ، فرآيند ها و اقدامات مربوط به فن آوري اطلاعات در استان در جهت بهبود ارائه خدمات گسترده به ارباب رجوع.
 • فراهم نمودن و نگهداري شبكه هاي محلي و شبكه گسترده .
 • بررسي مستمر نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري اداره كل در چهارچوب خط مشي هاي كلي حوزه ستادي وزارتخانه.
 • استقرار سيستم اطلاعات مديريت ونظارت بر به هنگام نگه داشتن آنها متناسب با برنامه ها وخط مشي هاي وزارتخانه .
 • تجزيه وتحليل وپردازش داده‌ها به منظور ارائه مستمر آنها به سطوح مختلف مسئولان بر حسب مورد.

رئیس اداره : عیسی مهری
مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
سابقه خدمت: بيش از21 سال
آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
تلفن:  01732223131

 

شرح وظايف اداره هماهنگی حمل ونقل

 • انجام مطالعات لازم در زمينه توسعه حمل و نقل در استان به منظور تسهيل ارتباطات و تأمين ايمني حمل و نقل.
 • بررسي ظرفيتهاي حمل و نقلي استان و ارائه برنامه هاي پيشنهادي درخصوص گسترش حمل و نقل در استان به ستاد وزارت متبوع.
 • ارائه پيشنهادات لازم به ستاد وزارت متبوع براي ايجاد زيرساختهاي لازم جهت اجراي امر حمل و نقل.
 • ايجاد هماهنگيهاي لازم ميان زيربخشهاي حمل و نقل در استان براي بكارگيري شيوه هاي
  حمل و نقل تركيبي.
 • شناسايي و استفاده بهينه از شيوه هاي ترابري و هماهنگي بين آنها و ارائه پيشنهادات لازم به مراجع ذيربط.
 • شناسايي شركتهاي فعال در زمينه حمل و نقل و ايجاد هماهنگيهاي لازم ميان آنها .
 • مطالعه، بررسي و شناسايي مشكلات و موانع موجود وپيشنهاد راهكارهاي مربوطه جهت رفع آنها.

رییس اداره: ناعمه عرب
مدرك تحصيلي: کارشناسی مهندسی کامپیوتر- كارشناسي ارشد مدیریت دولتی
سابقه خدمت: بیش از 13سال
آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
تلفن: 01732252622

 شرح وظايف اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان