01 مهر 1400

 

نام و نام خانوادگی: محمود تيموری
مدرك تحصيلي:  كارشناسی رشته عمران و كارشناسی ارشد معماری
سابقه خدمت: حدود 20 سال
آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- خيابان ملاقاتي - جنب انبار مينو- ساختمان شماره 2 اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان

شماره تلفن: 01732222148    /   فکس: 01732222148 

پست الکترونیک :    amlak.moavenat@golestanrud.ir

 

شرح وظایف معاونت املاک و حقوقی

 • راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله .
 • راهبري امر ارزيابي‌وبرآورد قيمت اراضي مورد خريداري و تملك شده و همچنين اراضي كه به متقاضيان واگذار مي‌شود بر اساس قانون وآئين نامه اجرائي مربوطه .
 • كنترل امرجمع آوري آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز جهت برنامه ريزي فعاليتها و اقدامات واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه نتايج به مدير كل استان.
 • نظارت برايجاد وبروز رساني بانك اطلاعات زمين در استان.
 • برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف استان به منظور كسب اطلاع از فعاليتهاي آنان در رابطه با زمين و امكانات واگذاري آن و همچنين كسب آمار و اطلاعات در خصوص فعاليتهاي انجام شده بر روي زمينهاي شهري در سطح استان .
 • نظارت بر امر حفاظت از اراضي در سطح استان.
 • نظارت بر امر شناسائي ، انتخاب زمين مناسب براي پروژه ها و امكان سنجي اراضي و تحويل زمين .
 • شركت در كميته‌ها و جلسات منعقده و ارائه گزارش به مدير كل استان .
 • تهيه برنامه هاي اجرائي مديريت و گزارش پيشرفت كارها در قالب برنامه هاي مصوب به قائم مقام وزير ومدير كل استان.
 • راهبري امور دبيرخانه كميسيون تشخيص موضوع ماده 12قانون زمين شهري.
 • راهبري امرارزيابي عرصه و اعيان مستحدثات واقع در مسير راهها و پرداخت بهاي آنها .

رئیس اداره : جمشید شعبانیان
مدرك تحصيلي: كارشناسی مهندسی نقشه برداری
سابقه خدمت: بیش از 18سال
آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي-خيابان ملاقاتي-جنب انبار مينو- ساختمان شماره 2 اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
تلفن: 01732225140

 

شرح وظايف اداره املاک  بانک زمین و محفاظت از اراضی

 • شناسايي اراضي شهري مشمول قانون جهت خريداري و تملك .
 • شناسايي اراضي ملكي قطعي اداره كل .
 • استخراج مشخصات املاك و اراضي شناسايي شده .
 • استعلام وضعيت ثبتي پلاكهاي شناسايي شده و تهيه نقشه هاي آنها .
 • انجام اقدامات لازم جهت اخذ اسناد مالكيت اراضي و املاك متعلق به دولت و درج اطلاعات آن در بانك زمين و دفاتر مالي .
 • انجام اقدامات لازم جهت خريد يا تملك اراضي شناسائي شده و اخذ سند مالكيت اراضي مذكور .
 • انجام اقدامات لازم جهت ثبت اراضي تفكيك شده و رفع نواقص مشخصات املاك .
 • انجام اقدامات لازم جهت ثبت املاك تملك شده در دفاتر مربوط .
 • تهيه استعلامات ثبتي مورد نياز و پاسخ به سؤالات و رفع اشكالات ثبتي مربوط به اراضي مورد نظر .
 • اعلام مشخصات كامل اراضي كه به مالكيت دولت در آمده به حوزه مديريت مسكن و ساختمان.
 • بررسي و تهيه گزارش لازم پيرامون مشخصات اراضي ثبت شده به نام دولت و ارائه آن به حوزه مديريت ذيربط.
 • پي گيري صدور سند مالكيت به نام دولت از اداره ثبت اسناد و املاك تا حصول نتيجه .
 • پي گيري امور مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري دستگاههاي مشمول.
 • پيگيري امور صدور احكام كميسيون ماده 12 وابلاغ نظريه كميسيون ديربط به مراجع مربوطه جهت تثبيت مالكيت اراضي دولت .
 • اجراي برنامه عملياتي براي تهيه زمين مورد نياز در چارچوب برنامه مصوب اداره كل در شهرهاي استان.
 • افراز ،تجميع، تفكيك وانجام ساير تشريفات ثبتي مورد نياز املاك ملكي.
 • تشخيص وتعيين قيمت وپيگيري تامين اعتبار وپرداخت بهاي املاك مورد خريداري.
 • تعامل وهمكاري ومكاتبه با سازمانهاي بازرسي ونظارتي در بخش مربوط به املاك.
 • طبقه بندي وبايگاني اسناد ومدارك املاك دولتي ومستندات مربوطه.
 • پاسخ به استعلامات ادارات ذيربط شامل دارايي ،ثبت اسناد واملاك ،شهرداري ها ،دفاتر اسناد رسمي و ...
 • تجميع وتفكيك اراضي تملكي وتمليكي اداره كل وخريد توافقي .
 • انجام امور مرتبط با استعلام فرم "ج" و ورود اطلاعات و بروز رساني سيستم اطلاعات.
 • تشخيص نوعيت زمين با طرح موضوع در كميسيون ماده 12.
 • تهيه و ايجاد بانك اطلاعات زمين استان.
 • تهيه آلبومهاي موقعيت املاك واراضي ملكي دولت.
 • انجام اقدامات لازم نسبت به انعكاس موارد به اداره املاك و بانك زمين جهت تشخيص نوعيت .
 • استخراج و تعيين زمينهايي كه نياز به حفاظت دارند .
 • انتشار آگهي فراخوان به منظور انتخاب موسسه حقوقي ذيربط جهت حفاظت.
 • انتخاب مؤسسه واجد صلاحيت به منظور عقد قرارداد حفاظت و نگهداري از اراضي و تحويل املاك به طرف قرارداد.
 • تأمين اعتبار نگهداري از اراضي.
 • نظارت بر نحوه عملكرد پيمانكار حفاظت و نگهداري از اراضي .
 • بررسي و تعيين تكليف اراضي غير قابل نگهداري و معرفي آنها به منظور فروش و يا واگذاري .
 • همكاري و هماهنگي با محاكم قضائي و شوراي حفظ حقوق بيت المال در مورد اراضي تصرف شده و معرفي اراضي مذكور و يا متصرفين به اداره حقوقي ، واگذاري و رفع تصرفات جهت انجام اقدامات لازم .
 • پيگيري وانجام ساير امور مربوط به حفاظت ونگهداري از اراضي.

سرپرست اداره : حسین ابراهیم نژاد
مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
سابقه خدمت: بیش از 4 سال
آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي-خيابان ملاقاتي-جنب انبار مينو- ساختمان شماره 2 اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
تلفن: 

 

شرح وظايف اداره امور حقوقی و دعاوی

 • طرح و تعقيب كليه دعاوي عليه اشخاص و پاسخ به دعاوي مربوط در محدوده استان و تبادل لوايح و دفاع لازم در مراحل مختلف رسيدگي در مراجع مختلف حسب قوانين موضوعه .
 • تنظيم برنامه‌كار وكلا، دعاوي و ارجاع كار به آنها ، تهيه اظهار نامه و اخطاريه به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي از طرف مدير كل استان در موارد ضروري و پاسخگوئي به آنها .
 • بررسي و اظهارنظر و پاسخگوئي نسبت به استعلامات حقوقي واصله از سايرواحدهاي اداره كل و استان .
 • پاسخگويي به شكايات ابلاغي از سوي بازرسي كل كشور وتنظيم لوايح دفاعيه موارد ارسالي از سوي ديوان محاسبات كشور .
 • پيگيري اجرايي دادنامه هاي صادره له اداره كل در مراجع اجراي احكام استان وشهرهاي مربوطه .
 • رسيدگي و اظهار نظرنسبت به دعاوي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي طرف قرارداد و پيگيري حقوقي وقضايي در وصول مطالبات ريالي وايفاي تعهدات معوقه آنها در مقابل اداره كل .
 • انجام امور مربوط به پيش فروش واحدهاي مسكوني.
 • انجام امور مربوط به فروش نقدي و اقساطي اراضي و واحدهاي مسكوني .
 • انجام تشريفات برگزاري مزايده با رعايت قوانين ومقررات ذيربط با همكاري ساير بخشهاي مرتبط.
 • در خواست ارجاع امركارشناسي تعيين قيمت اراضي و واحدهاي ساخته شده از طريق كارشناس رسمي دادگستري يا قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.
 • تهيه مشخصات كليه اراضي واگذاريا فروخته شده و اعلام آن به اداره املاك و بانك زمين .
 • انجام اقدامات لازم به منظور ثبت املاك واگذار يا فروخته شده در دفاتر مربوطه .
 • بازرسي موارد تصرفات غير قانوني در اراضي در اختيار اداره كل وانجام اقدامات اوليه جهت رفع تصرف .
 • پيگيري خلع يد ورفع تصرف از اراضي واملاك مورد تصرف غير قانوني وغير مجاز اشخاص حقيقي و حقوقي
 • اجراي تعهدات مالي به نفع اداره كل در مراجع قانوني ، ثبتي و اداري و وصول وجوه مربوط و واريز به حساب خزانه.
 • ارزيابي عرصه و عيان مستحدثات و تاسيساتي كه در اجراي برنامه هاي عمراني كشور در زمينه ايجاد راه تخريب و تصرف مي گردند .
 • بررسي سوابق و مدارك اراضي و املاك متصرفي اعم از خريداري شده ، واگذار شده يا اهدايي و ترتيب صدور اسناد مالكيت و ارسال اسناد به اداره كل اموال دولتي .
 • تهيه گزارش عملكرد ادواري جهت اطلاع مسئولين ذيربط.

رئیس اداره : صمد محمدی
مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد حسابداری
سابقه خدمت: بیش از 24سال
آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي-خيابان ملاقاتي-جنب انبار مينو- ساختمان شماره 2 اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
تلفن: 01732248720

 

شرح وظايف اداره واگذاری

 

 • بررسي و اظهار نظر حقوقي نسبت به مفاد قراردادهائي‌كه اداره كل در مقام انعقاد آنها مي باشد و تنظيم آنها پس از تائيد مسئولان ذيربط .
 • اخذ ضمانت نامه شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طرف قرارداد و تهيه دستور ضبط ضمانت نامه مستنكف از قرارداد و تهيه دستورآزاد كردن ضمانت نامه طرف قرارداد در حدود اختيارات تفويض شده .
 • انجام كليه امور مربوط به واگذاري زمين در اجراي قوانين موضوعه و سياستهاي ابلاغي از سوي وزارت متبوع اعم از:
 • تهيه و انتشار آگهي براي ارائه اراضي جهت واگذاري
 • تهيه و توزيع پرسشنامه هاي لازم جهت واگذاري و فروش زمين و رسيدگي به پرسشنامه هاي تكميل شده
 • امور مربوط به ارزيابي وقيمت گذاري اراضي ،تعيين تكليف امور مربوط به واگذاري‌هاي قبلي وپاسخگويي به استعلامات مرتبط با آن .
 • پاسخگويي به اشخاص حقيقي وحقوقي مرتبط با واگذاري اراضي .
 • بررسي شرايط مالكين به منظور واگذاري حدنصاب مقرر در قانون ومالكيني كه زمين آنان موات تشخيص شده است .