27 مهر 1400

 

نام و نام خانوادگی: تقی باقری
مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مديريت اجرایی
سابقه خدمت: بيش از 27 سال
آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان

شماره تلفن: 01732241451   /   فکس: 01732241451 

پست الکترونیک :    manabe.moavenat@golestanrud.ir

 

شرح وظايف معاونت توسعه منابع

 • راهبري و هدايت‌كليه‌واحدهاي‌تحت‌نظارت‌به‌منظور حسن انجام وظائف محوله .
 • نظارت بر گردش كار كليه فعاليتهاي اداري، ساختاري، رفاهي مالي و محاسباتي و كوشش به منظور رفع مشكلات مربوطه و ارائه گزارشهاي مستمر در زمينه فعاليتهاي جاري به مدير كل استان .
 • سرپرستي و نظارت برامر پيش بيني نيروي انساني موردنياز اداره كل و نيازهاي آموزشي در قالب اعتبارات سالانه، افت نيروي انساني و ساير متغيرهاي موثر به منظور تنظيم برنامه جامع نيروي انساني .
 • نظارت بر فعاليتهاي كميسيون تحول اداري اداره كل در راستاي تحقق هفت برنامه تحول اداري و ارائه گزارشهاي لازم به مدير كل استان و حوزه ستادي وزارتخانه .
 • نظارت بر امر تجزيه و تحليل سيستم ها و روشهاي انجام كار و اصلاح روشهاي اختصاصي و مشترك با هماهنگي حوزه ستادي در جهت ارتقاء بهره وري ، كارآيي ، رضايت ارباب رجوع ، كاهش هزينه ها و حذف مراحل زائد.
 • نظارت برامر استقرار نظام مديريت بهره وري به منظور استفاده بهينه از منابع انساني ، مالي ، اطلاعاتي . . .
 • نظارت بر نحوه ارائه خدمات پشتيباني از قبيل : انساني ، مالي و . . . به ساير قسمتها از طريق واحدهاي زيرمجموعه.
 • نظارت بر نحوه تدارك مواد مصرفي و قعات يدكي ماشين آلات و ذخيره و مصرف آنها طبق مقررات مربوط.
 • نظارت بر چگونگي واگذاري امور خدمات عمومي اداره كل به بخش خصوصي .
 • نظارت بر انجام امور دبيرخانه اي اداره كل .
 • نظارت بر نحوه پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني طبق ضوابط و مقررات مالي مربوط.
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات از لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مالي مربوط.
 • كنترل نحوه نگهداري حساب ها و تنظيم دفاتر مالي و اموالي اداره كل با تبادل نظر و همكاري واحدهاي ذيربط استان.
 • برقراري ارتباط و انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاه هاي ذيربط استان به منظور رفع ابهامات ، مشكلات و تنگناها در مورد وظايف و مسئوليت هاي محوله.
 • نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها، دستورالعملها، قوانين و مقررات در واحدهاي زيرمجموعه .
 • برقراري ارتباط و انجام هماهنگيهاي لازم با دستگاههاي ذيربط استان .
 • شركت در كميسيونها ،كميته ها وشوراهاي مربوطه حسب قوانين وآئين نامه هاي موضوعه .

رئیس اداره : زهرا کمانگری
مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مدیریت دولتی
سابقه خدمت: بيش از 12سال
آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
تلفن:  5 - 01732223131 - داخلی 242

شماره تلفن مستقیم: 01732240170

شرح وظايف اداره پشتیبانی توسعه منابع انسانی و تحول اداری

 • همكاري با حوزه ستادي در امربررسي و تهيه و تنظيم نمودار سازماني، اهداف، شرح وظائف و تشكيلات تفصيلي با رعايت ضوابط ساختار سازماني ابلاغي از سوي معاونت ذيربط نهاد رياست جمهوري .
 • ارائه پيشنهادات لازم در خصوص ايجاد يا ادغام و انحلال واحدهاي غيرضرور.
 • انجام اقدامات لازم نسبت به قوانين، آئين نامه‌ها، تصويب نامه ها و مصوبات موضوعه .
 • اجراي طرح جامع برنامه‌ريزي نيروي انساني ابلاغي از سوي وزارتخانه .
 • تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها و روشهاي انجام كار و اصلاح روشهاي اختصاصي و مشترك با هماهنگي وزارتخانه در جهت ارتقاء بهره‌وري،كارآيي، رضايت ارباب رجوع، كاهش هزينه ها و حذف مراحل زائد .
 • اجراي استانداردهاي جا و مكان و نحوه استقرار واحدها .
 • كنترل فرمهاي اداري، مالي، پشتيباني و اختصاصي و در صورت لزوم اصلاح آنها با هماهنگي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع .
 • پيگيري استفاده و بكارگيري فنون و روشهاي نوين.
 • اجرای طرح تكريم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم در نظام اداری کشور .
 • اجراي برنامه هاي تحول اداري با هماهنگي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع .
 • اجراي مصوبات و بخشنامه‌هايي كه در راستاي ايجاد تحول سازماني ابلاغ گرديده‌است‌.
 • اجراي برنامه هاي بهره وري و استفاده بهينه از منابع انساني، مالي، اطلاعاتي و ...
 • اجراي برنامه هاي نظام مديريت كيفيت .
 • بررسي و برآورد نيازهاي آموزشي كاركنان جهت توسعه مهارتهای مشاغل براساس استانداردهاي مربوطه و انعكاس به مركزنوسازي و تحول اداري .
 • اجراي آزمونهاي تخصصي و استخدامي وارائه گزارشهاي لازم به حوزه ستادي وزارتخانه .
 • بررسي ، تهيه و پيشنهاد طرح تامين نيازمنديهاي استخدامي در سطح اداره كل بر مبناي پيشنهادات واحدها و در چارچوب بودجه مصوب.
 • انجام كليه اموركارگزيني اداره كل با رعايت قوانين، مقررات و آئين نامه هاي استخدامي در چارچوب تكاليف واختيارات تفويض شده .
 • پيش بيني نيازهاي تداركات اداري واحدهاي مختلف و اقدام بمنظور تهيه و تامين آنها در چارچوب اعتبارات مصوب .
 • ايجاد و بروز رساني بانك اطلاعات وآمار نيروي انساني اداره كل و واحدهاي شهرستاني .
 • اداره امور انبار و انجام خدمات مربوطه .
 • اداره امور تلفنخانه اداره كل .
 • پيش بيني وسايل ايمني و اطفاء حريق و انجام ساير تدابير بمنظور جلوگيري از وقوع حريق و ساير سوانح .
 • انجام كليه امور رفاهي اداره كل با رعايت قوانين ومقررات .
 • واگذاري امور خدمات عمومي به بخش خصوصي و نظارت بر حسن اجراي آنها از قبيل آبدارخانه، نظافت، تهويه ، تاسيسات و ... از طريق مناقصه عمومي با شركتهاي طرف قرارداد .
 • نظارت بر امر نگهداري ساختمانها ، تاسيسات وتجهيزات اداره كل .
 • نظارت بر اداره امور حمل و نقل و انجام تعميرات و نگهداري بهينه وسائط نقليه اداره كل .
 • نظارت بر امور نگهباني و راهنمايي ارباب رجوع به واحدهاي مختلف .
 • نظارت و كنترل حضور و غياب كاركنان و تهيه آمار و گزارشهاي لازم.
 • نظارت بر انجام امور دبيرخانه اي اداره كل .

رئیس اداره: صدیقه حسینی
مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مدیریت دولتی
سابقه خدمت: بيش از 20 سال
آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
تلفن:  5 - 01732223131 - داخلی 247

 

شرح وظايف اداره امور مالی و ذیحسابی

 • اجراي بودجه مصوب سالانه طبق موافقت نامه متبادله دستورالعمل‌هاي مربوطه .
 • پرداخت هزينه هاي پرسنلي –عملياتي –تملك دارايي سرمايه‌اي در چارچوب اعتبار مصوب وطرحها پروژه‌ها.
 • پرداخت وجه‌هزينه‌ها وتنظيم اسناد و ليستهاي مربوطه با رعايت مقررات و ضوابط جاري .
 • ثبت و نگهداري ارقام مالي در دفاتر مربوطه و تهيه گزارشهاي مالي و محاسباتي موردنياز .
 • درخواست تنخواه گردان حسابداري از نمايندگي خزانه به منظور تسهيل در پرداختها.
 • واگذاري تنخواه گردان به عاملين ذيحساب براساس مقررات وموافقت با نصب عامل وامين اموال ونظارت بر تكاليف آنها.
 • صدور در خواست وجه از نمايندگي خزانه براساس تخصيص اعتبارات هزينه‌اي وتملك دارايي سرمايه‌اي.
 • كنترل ومراقبت در واريز به موقع تنخواه گردان بصورت اسناد قابل قبول وواريز مانده نقدي .
 • افتتاح حسابهاي بانكي موردنياز از طريق نمايندگي خزانه در استان.
 • رسيدگي به اسناد ومدارك هزينه ثبت ونگهداري حسابهاي درآمد وهزينه وتنظيم حساب ماهانه وارسال آن به مبادي ذيربط در موعد مقرر.
 • تامين اعتبار وپرداخت وجه براي گشايش اعتبارات اسنادي در چارچوب مقررات.
 • انجام امور مربوط به رسيدگي و مميزي اسناد و اوراق مالي و ثبت مشخصات هزينه در دفاتر مربوطه.
 • انجام امور مربوط به دريافتها و پرداختها در چارچوب ضوابط و مقررات مالي مربوط.
 • نگهداري حساب هر يك از طرحها و پروژه ها طبق دستورالعملهاي مربوطه .
 • نگهداري حساب ديون و انجام عمليات مالي مربوط به آن .
 • تنظيم دفاتر و نگهداري حساب دارائي ها و اموال اداره كل ونظارت بر آن طبق قانون .
 • شركت در امور مربوط به مناقصه –مزايده وترك تشريفات مناقصه ومزايده با رعايت مقررات.
 • بررسي اسناد مناقصه – تدوين شرايط وبرگزاري مناقصه طبق قوانين ومقررات – اجراي قرارهاي صادره ازسوي ديوان محاسبا ت كشور وساير محاكم قضائي.
 • اخذ راهنمايي هاي لازم از حوزه ستادي در خصوص چگونگي مصرف اعتبارات ملي.
 • ساير امور محوله قانوني .

رئیس اداره : فاطمه طاهری
مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد حسابداری- دکتری مدیریت منابع انسانی
سابقه خدمت: بيش از 23 سال
آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- خيابان ملاقاتي - جنب انبار مينو- ساختمان شماره 2 اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
تلفن:  3-  01732248720 داخلی

شماره تلفن مستقیم: 01732244943

 

شرح وظايف اداره درآمد و هزینه های عملیاتی

 • وصول درآمدها ،‌سپرده ها و مطالبات استاني و انتقال آنها به حسابهاي مربوطه و تنظيم و ارائه گزارشهاي مالي و عملياتي لازم .
 • تهيه فهرست و جداول اطلاعاتي لازم از مطالبات اداره كل .
 • شناسائي كليه منابع درآمدي اعم از عمليات اصلي ،‌ جانبي و منابع غير عملياتي و تهيه اطلاعات جامع از آنها به منظور بهره گيري بهتر از منابع مذكور.
 • انجام امور مربوط به مزايده ها با رعايت قوانين ، مقررات و تشريفات معمول .
 • ثبت و نگهداري حساب درآمد و هزينه در دفاتر قانوني .
 • تهيه و تنظيم تراز و حساب سود و زيان .